ГИГА

ГИГА (Гѕгаиа) – македонско женско божество кое, според атрибутите, претставува македонската Атена (Атена Алкидемнос), на која $ принесува жртви кралот Персеј (171 г. пр.н.е.) во Кѕррхос. Епитетот „гѕгаиа” значи домародна, а кај Македонците (и Фригите) многу често се среќава како име на жени (сестрата на Александар Ⅰ се вика Гѕга). Во Пела е најдена статуа на божицата заштитничка на стадата, претставена со шлем украсен со рогови. ЛИТ.: Херодотус, И–ИВ, 4 волс. Харвард Университѕ Пресс, 1960. А. шук.