АЈТИЈА

АЈТИЈА – македонска божица на светлината; според легендите Македон е син на Ајтија (Ајтрија) и Дион; според друга верзија Маке-дон е син на Ѕевс и Тија – ќерка на Девкалион; името на божицата се поврзува со македонската глоса адраја, со значење „светло, јасно небо”. ЛИТ.: Н. Проева, Историја на Аргеадите, Скопје, 2004. А. шук. Статут и Правилник на Политичкото друштво „Македонија на Македонците” во Цирих (1919)