АНТИФАШИЗАМ

АНТИФАШИЗАМ (1936–1945) – движење против фашизмот на различните општествено-политички сили, од граѓанските либерали и демократи, до комунистите. Антифашистичкото движење во Македонија се пројавило во 1936 г. со учеството на Македонците доброволци во борбата против фашизмот во шпанија. Во Втората светска војна антифашизмот влегува во нова одлучувачка фаза и до создавање Антифашистичка коалиција предводена од САД, Велика Британија и СССР, во која припаѓа и НОАВМ. В. В.-В.