Ќ

ЌАМИЛОВ, Кирил

ЌАМИЛОВ, Кирил (Велес, 22. Ⅱ 1899 – Скопје, 9. Ⅸ 1976) – универзитетски професор, филозоф, фолклорист, револуционер. Студирал на универзитетот Сорбона во Париз (1924) и докторирал на темата „Прилог кон проучувањето на детето. Современи теории и метод

ЌАТИБ, ХАСАН

ЌАТИБ, ХАСАН (Битола, ⅩⅤ / ⅩⅤⅠ в.) – османлиски поет родум од Битола. Станал секретар на Синан-паша, големиот везир на султанот Селим И (1512–1520). Пишувал песни во хроностихови, а најзначајна му е песната испеана по повод освојувањето на Бел-град о

ЌЕЛИЈНИ УЧИЛИШТА

ЌЕЛИЈНИ УЧИЛИШТА – вид религиозни воспитно-образовни установи, кои речиси биле единс каде што работеле ќелијни училишта твени во просветно-школскиот живот во Македонија с“ до средината на ⅩⅠⅩ в. Датираат од крајот на Ⅸ и почетокот на Ⅹ в., а ги отворале учениците на св. Климент и св. Наум. Долго време (речиси цело средновековие) дејствувале во рамките …

ЌЕЛИЈНИ УЧИЛИШТА Read More »

ЌОСЕВА, Слободанка

ЌОСЕВА, Слободанка (Штип, 1946) – редовен професор на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје. Дипломирала на Универзитетот МХТИ во Москва (1969), а докторирала на Технолошко-металуршкиот факултет во Белград (1989). Имала студиски престои во многу

ЌУКА, Јорго

ЌУКА, Јорго (Крушево, 1947) – инж. технолог, долгогодишен директор на „ОХИС“Скопје, стопанственик и општественик. Дипломирал на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје (1972). Во „ОХИС“ бил од инженер во погон, главен инженер, директор на погон

Scroll to Top