„ФАКОМ“ АД

„ФАКОМ“ АД – производствено претпријатие формирано во 1960 г. во склоп на „РЖ – Скопје“ – Скопје, а од 1982 г. работи како самостојно претпријатие. Се состои од 2 единици: ФАКОМ Инженеринг и ФАКОМ Монтажа. ФАКОМ Инженеринг е организиран во три сектора: комерција, реализација и набавки и располага со над 25.000 м² производни хали. Во производните погони се произведуваат: заварени лимени носачи; профилирани челични поцинковани и пластифицирани лимови; градежни челични

Прочитај »

„ФАКТИ“

„ФАКТИ“ – независен дневен информативно-политички весник на албански јазик. Првиот број изле гол во Скопје на 10 април 1998 г. Сопственик, издавач, директор и главен и одговорен уредник е Емин Аземи. Редакцијата во Скопје подготвува две изданија – за РМ и за окол ните региони Дневниот весник на (се печати во албански јазик „Факти“ Скопје) и за десетина земји во Западна Европа, чие претставништво се наоѓа во Цирих, швајцарија, а

Прочитај »

„ФАРМАЦЕВТСКИ ИНФОРМАТОР“

„ФАРМАЦЕВТСКИ ИНФОРМАТОР“гласник на Фармацевтската комора. Излегува од 1997 г. двапати годишно. Од 2004 г. по барање на членството и заради зголемениот интерес излегува 3–4 пати годишно. Л. П.–Т. Фармацевтскиот факултет, Скопје

Прочитај »

„ФАША“

„ФАША“ – албанска фашистичка организација (1941–1944), формирана од Италијанците за поддршка на воспоставувањето на окупаторската власт во окупираниот дел на Македонија. Учествувала во откривањето и ликвидирањето на лица и групи во единиците на Македонската војска. Во 1943 г. се присоединила кон Балистичката организација за заедничко дејствување. Се расформирала во ноември 1944 г. ЛИТ.: Ѓорѓи Малковски, Балисти, Скопје, 2002. Ѓ. Малк.

Прочитај »

„ФЕНИ ИНДУСТРИ“

„ФЕНИ ИНДУСТРИ“КАВАДАРЦИ – металуршки комбинат за производство на фероникел, составен од топилницата во близина на Кавадарци и рудникот за никел „’Ржаново“ на 40 км оддалеченост. Проектирана е во 1970тите, градена е и работи од 1980 г., првобитно како „ФЕНИ“ – Кавадарци, со два прекина во работењето. Со приватизирањето (2001) производството е стабилизирано и континуирано расте, посебно по 2005 г., кога е преземена од сегашните сопственици БСГ од Израел

Прочитај »

„ФИЗИКА МАКЕДОНИКА“

„ФИЗИКА МАКЕДОНИКА“ („Пхѕсица Мацедоница“) – научно списание што го издава Институтот за физика, во кое се публикуваат главно неговите членови. Излегува од 1998 г. како наследник на „Годишен зборник – физика“. Објавени се 7 тома. В. Ур.

Прочитај »

„ФИЛОЗОФИЈА“

„ФИЛОЗОФИЈА“ – единствено филозофско списание во РМ, гласило на (в.) Филозофското друштво на Македонија. Го издава изд. куќа Аз-Буки од Скопје и (в.) Институтот за филозофија. Излегува четирипати годишно (првиот број во јуни 2002). Ја продолжува традицијата на (в.) Филозофска трибина. Заклучно со 2006 г. се излезени 20 броја. Списанието го има следниов профил: студии, есеи, критички осврти посветени на разни теми од доменот на сите филозофски дисциплини, од домашни

Прочитај »

„ФИЛОЗОФСКА ТРИБИНА“

„ФИЛОЗОФСКА ТРИБИНА“ – прво филозофско списание во Македонија што го издаваше ННСГ за филозофија при Фило зофскиот факултет (Скопје) и Секцијата за филозофија при Друштвото за филозофија, социологија и политикологија на СРМ. Првиот број беше насло вен „Билтен на Списанието Секцијата за фи „Филозофска трибина“ лозофија при Друштвото за филозофија, социологија и политикологија на СРМ“ (мај, 1978). Списанието ги имаше следниве рубрики: студии и есеи; големи текстови; од наставно-образовната дејност;

Прочитај »

„ФОКУС“

„ФОКУС“ – влијателен и тиражен политички седмичник „на внатрешниот и надворешен непријател“, како што му стои во ло-гото. Првиот број излегол на 23 јуни 1995 г. Основач е Никола Младенов, директор Билјана Младенова, главен и одговорен уредник Јадранка Костова. „Фокус“ ја негува тра дицијата да би- Неделникот „Фокус“ де жесток критичар на секоја власт. Б. П. Ѓ.

Прочитај »

„ФОРУМ“

„ФОРУМ“ – двонеделен политички магазин што почна да излегува во Скопје на 30. ⅩⅠⅠ 1997 г. Основачи се Ѓунер Исмаил, Сашо Орда новски и Ванчо Ордановски. Форматот и динамиката на излегувањето ги задржа до 1. Ⅲ 2004 г., кога се трансформира во месечник – следејќи ги принципите на лајф-магазините. Од 17 сеп тември 2005 г. Неделникот „Форум“ се трансформира во „Форум плус“ – неделен информативно-политички магазин што излегува секоја сабота.

Прочитај »

„ФРОСИНА“

„ФРОСИНА“ – прв македонски игран филм, снимен во 1952 г., во режија на Воислав Нановиќ. Дејството временски е лоцирано во периодот на окупацијата и деновите на Ослободувањето. Главниот лик е една храбра и осамена мајка, која ја дели судбината со македонските жени, чија острина на болката на која се осудени, издржливоста и храброста досегнуваат величие на античките драми. Г. В. Љубомир Фрчковски

Прочитај »

„ФУНГИ МАКЕДОНИКИ“

„ФУНГИ МАКЕДОНИКИ“ (Фунги Мацедоници) – единствената збирка суви габи (фунгариум) во Македонија, која во моментов брои околу 10.000 примероци или околу 3.000 различни видови. Примероците потекнуваат од РМ, Балканскиот Полуостров, Европа, Централна Азија, Северна Африка и др. Збирката се чува во Миколошката лабораторија на Институтот за биологија при Природно–математичкиот факултет во „Фунги македоники“ Скопје. Најголем дел од видовите се детерминирани по вид и презервирани според меѓународни критериуми. Во збирката се

Прочитај »

ФАБРИКА ЗА КАБЛИ „НЕГОТИНО“ АД

ФАБРИКА ЗА КАБЛИ „НЕГОТИНО“ АД – производствено претпријатие лоцирано во близина на Неготино, на простор од 25.000 м². Основана е во 1968 г. Асортиманот на производите е богат и опфаќа: спроводници и јажиња од бакар и од алуминиум, флексибилни спроводници, инсталациски спроводници (за енергетски и неенергетски електрични инсталации), енергетски кабли до 35 кВ, самоносиви кабелски снопови, телекомуникациски кабли, сигнални кабли, коаксијални кабли, ЛАН кабли, и др. Фабриката сега е приватно

Прочитај »

ФАЗАН

ФАЗАН (Пхасианус цолцхицус) – голема птица, која добро трча и лета на кратки растојанија. Населува биотопи со растресита и влажна почва, во која има црви, инсекти и други без’рбетници со кои се храни. ЛИТ.: Бирдс ин Еуропе: популатион естиматес, трендс анд цонсерватион статус, „БирдЛифе Интернатионал Цонсерватион Сериес“, 12, Цамбридге, 2004; Ц. Харрисон, Ан Атлас оф тхе Бирдс оф тхе Њестерн Палаеарцтиц, Гласгоњ, 1982. Св. П. – В. Сид. Ф Фаик

Прочитај »

ФАИК БЕЈ

ФАИК БЕЈ (Фаик Беѕ) (Битола, 1825 – Истанбул, 1898) – турски дивански поет. Бил службеник, кајмакам и мутессариф (гувернер на санџак). Како кадија службу вал во Сиверек, Ерегли и Солун. Поетските творби му се собрани во неговиот Диван, а рубаите (четворостишја, катрени) во Пејмане. ЛИТ.: Бурсал› Мехмет Тахир Ефенди, Османл› Муеллифлери 1299–1915, šстанбул, 1972. А. Аго АД „ФАКОМ“, Скопје

Прочитај »

ФАКУЛТЕТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, СКОПЈЕ

ФАКУЛТЕТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, СКОПЈЕ – високошколска институција што ја започна својата дејност во учебната 1991/92 г. како насока на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје Земјоделскиот факултет од Скопје. Универзитетскиот совет на 14. Ⅸ 1993 г. донесе одлука за организирање посебен В. ф., а Министерството за образование и физичка култура на 24. Ⅳ 1994 г. донесе решение за верификација на формирањето и работењето на Факултетот. Како самостојна институција В.

Прочитај »

ФАКУЛТЕТ ЗА ЛИКОВНИ УМЕТНОСТИ, СКОПЈЕ

ФАКУЛТЕТ ЗА ЛИКОВНИ УМЕТНОСТИ, СКОПЈЕ (ФЛУ) – високошколска институција основана во 1980 г. во просториите на Сули-ан, а подоцна се проширува и во рамките на Педагошкиот факултет во Скопје. При Факултетот за ликовни уметности функционираат Ликовна и Педагошка насока, со оддели за сликарство, скулптура, графика и применета уметност. На Факултетот се застапени и магистерски студии. З. Ал.-Б.

Прочитај »

ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ – СКОПЈЕ (ФМУ) – единствена високообразовна, уметничка и научна институција од областа на музиката во РМ, на која се образуваат кадри неопходни во сите алки на националната музичка култура и образование, Факултетот за музичка уметност, Скопје со што институцијата е од стратешки национален интерес. Основана е под името Висока музичка школа (1966); подоцна преименувана во Факултет за музичка и драмска уметност (1978), а од 1979 г.

Прочитај »

ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО

ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВООХРИД. Основан е со посебен закон (1977) како Факултет за туризам и угостителство, а подоцна е трансформиран во Факултет за туризам и организациони науки. Негов претходник е Вишата туристичка школа во Охрид, основана во 1970 г. Факултетот за туризам и угостителство – Охрид организира додипломски и постдипломски студии од областа на туризмот, угостителството, организациските науки, царините и шпедицијата и осирани студии во Велес. На

Прочитај »