БАБА

БАБА САЧ – средновисока планина која се издига помеѓу Кичевската Котлина на север и карстното Церско Поле на југ. Со највисокиот врв Голем Сач (1.698 м), кој се наоѓа во средишниот – централен дел, се протега во напореднички правец исток – запад. На запад со превалот Турла (1.099 м), е одвоена од планината Бабен (1.220 м), додека на исток преку плитко седло продолжува во повисоката Бушева Планина (1.780 м). Зафаќа

Прочитај »

БАБА САЧ

БАБА САЧ – средновисока планина која се издига помеѓу Кичевската Котлина на север и карстното Церско Поле на југ. Со највисокиот врв Голем Сач (1.698 м), кој се наоѓа во средишниот – централен дел, се протега во напореднички правец исток – запад. На запад со превалот Турла (1.099 м), е одвоена од планината Бабен (1.220 м), додека на исток преку плитко седло продолжува во повисоката Бушева Планина (1.780 м). Зафаќа

Прочитај »

БАБАМОВ, Васил

БАБАМОВ, Васил (Скопје, 1942) – теориски хемичар и уредник на списанието „Цхемицал Абстрацтс”, Цолумбус, Охајо, САД. Дипломирал на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје и бил асистент (1968). Докторирал на Универзитетот во Урбана, Илиноис, САД, каде што бил асистент и истражувач (од 1971). Соработник на нобеловецот Р. А. Маркус. Бил постдокторант на Калифорнискиот институт за технологија (Цалифорниа Иституте оф Тецхнологѕ) и предавач на Државниот универзитет во Калифорнија (Цалифорниа Стате Университѕ), професор по

Прочитај »

БАБАМОВ, Лазар

БАБАМОВ, Лазар (Кочани, 21. Ⅻ 1906 – Скопје, 10. IX 1976) – агроном, редовен професор на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје. Земјоделски факултет завршил во Земун – Бел-град. Потоа работи како околиски земјоделски референт и управник на расадник во Кочани, Велес и во Гевгелија (1933–1938). По Ослободувањето станува директор и шеф на одделение во Земјоделскиот институт во Скопје (1944–1956). Објавил повеќе научни и стручни трудови, како ав-тор

Прочитај »

БАБАМОВ, Неофит

БАБАМОВ, Неофит (Офе) (Кочани, 2. Ⅱ 1909 – Кочани, 19. Ⅲ 1994) – синдикален и комунистички деец, борец. Како член на СКОЈ (од 1929) и на КПЈ (од 1938), бил интерниран во логорите Ивањица и потоа во „Танаско Раиќ” во Крагуевац (5. Ⅴ 1940 – 6. Ⅳ 1941). Како раководител на Месниот воен штаб во Кочани (од април 1942), бил уапсен (27. XI 1942 – 8. Ⅱ 1943), а потоа

Прочитај »

БАБАМОВ, Петар

БАБАМОВ, Петар (Скопје, 13. Ⅵ 1937) – град. инж., ред. проф. на Градежниот факултет во Скопје (од 1982 до пензионирањето во 2002) по предметите Технологија на бетонот и Бетонски и армиранобетонски конструкции. Магистрирал во ИЗИИС (1968), бил на студиски престој во САД (1974). Главно е ориентиран кон експериментални истражувања, бил консултант при изградбата на повеќе објекти во земјава, вклучувајќи ја и ХЕЦ „Козјак”. Активно работел во научностручни здруженија и бил

Прочитај »

БАБИНКОСТОВ, Вангел Ристов

БАБИНКОСТОВ, Вангел Ристов (с. Герман, Леринско, Грција, 5.Ⅶ 1938) – математичар. Дипломирал (1962) во Самарканд, Узбекистан. Ред. проф. на ПМФ од 1998 (асистент од 1967). Магистрирал (1974) на ПМФ во Бел-град, а докторирал (1992) на ПМФ во Скопје со темата Прилог кон нумеричкото решавање на диференцијалните равенки и објавил научни трудови од таа об-ласт. Н. Ц.

Прочитај »

БАБИЌ-ЃОРЃЕВИЌ, Гордана

БАБИЌ-ЃОРЃЕВИЌ, Гордана (Валево, Србија, 22. Ⅱ 1932 – Бел-град, 25. Ⅻ 1993) – историчар на уметноста, академик. Коавтор на книгата Иконе, каде што ги обработува средновековните икони од Македонија. БИБ.: Иконе на иконостасима у српској уметности, ЗЛУ, 11, Нови Сад. Цв. Гр.

Прочитај »

БАБИЌ, Анто

БАБИЌ, Анто (с. Граховац, кај Травник, 3. Ⅰ 1899 – Сараево, 12. Ⅰ 1974) – историчар, редовен член на АНУБИХ и член на МАНУ надвор од работниот состав (од 4. Ⅴ 1972). Завршил Филозофски факултет во Загреб (1923), а потоа бил гимназиски професор во Сараево. Како учесник во НОБ, бил член на Претседателството на ЗАВНОБИХ и член на АВНОЈ. По Ослободувањето бил министер за просвета во првата Влада на НРБИХ

Прочитај »

БАБЈАК, ЖЛЕЗДЕСТОЦВЕТЕН

БАБЈАК, ЖЛЕЗДЕСТОЦВЕТЕН (лопен) (Вербасцум аденантум Борнм.) – локален македонски флористички ендемит од фам. Сцропхулариацеае, познат само за околината на ПрилепМаркови Кули, Трескавец, Селечка Планина и Мариово. Вл. М. Лесновски бабјак (лопен)

Прочитај »

БАБЈАК, ХЕРЦОГОВ

БАБЈАК, ХЕРЦОГОВ . (ЛОПЕН) (Вербасцум херзоги Борнм.) – локален македонски флористички ендемит од фамилијата Сцропхулариацеае. Се развива во клисурата на Црна Река низ Мариово и во пошироката околина на Прилеп (Плетвар, Козјак и Сивец). Вл. М.

Прочитај »

БАБЛИКА

БАБЛИКА . (вид Сорбус ариа Л., фам. Росацеае) – вид во европскиот ареал, кој во РМ има општа распространетост во високите делови на планините. Мало дрво до 15 м или грмушка со прости, елипсовидни листови, густо, бело до сиво влакнести од долната страна. Цветовите се бели, собра-Баблика плодовите топчести (до 2 цм во дијаметар), жолто-црвеникави, густо влакнести. Се користат за добивање оцет и ракија. Ал. Анд. Реката Бабуна

Прочитај »

БАБУНА

БАБУНА – средновисока планина што се наоѓа во средишниот дел на Република Македонија, а се издига помеѓу долината на реката Бабуна и Прилепско Поле. Во средишниот дел е позната кани во штитовидни соцветија, а Планината Бабуна ко Мукос Планина со највисок врв Лута (1.499 м). Највисок врв е Козјак (1.746 м). На запад Бабуна продолжува во планината Златоврв со истоимениот врв (1.422 м). Билото има динарски правец на протегање СЗ–ЈИ.

Прочитај »

БАБУНСКА, Вера Ѓошева

БАБУНСКА, Вера Ѓошева (Велес, 21. Ⅲ 1920 – Скопје, 2. XI 1999) – револуционер, учесник во работничкото и женското движење во Велес (од 1935) и член на КПЈ (од 1940). По окупацијата работела со жените од Велес за нивно вклучување во НОД. Во 1942 г. била два пати затворана, а потоа во декември интернирана во Белогратчичко, Бугарија. Во истата година повторно била осудена на 15 години строг темничен затвор. Казната

Прочитај »

БАГЕРИ, Јован Јосиф

БАГЕРИ, Јован Јосиф (Јован Јосиф Багери) (с. Нистрово, Горна Река, Гостиварско, 1870 – Приштина, 1916) – еден од најистакнатите албански културни дејци од почетокот на ⅩⅩ век. Го уредувал списанието „Схљѕпја е схљѕпнис“ во Софија. Во почетокот на ⅩⅩ век активно учествувал во просветувањето на албанското население во реканскиот регион и пошироко. Како културен и просветителски деец, дејствувал во Софија, Дебар, Скопје, Драч и во Приштина. БИБ.: Авзи Мустафа, Фигура

Прочитај »

БАГЕСКИ, Никола

БАГЕСКИ, Никола (Прилеп, 15. XI 1924) – епидемиолог. Медицина завршил во Белград (1956), специјализирал епидемиологија (1967) и спортска медицина (1974) во Скопје. Бил началник на Хигиенско–епидемиолошката служба во Прилеп, директор на Заводот за здравствена заштита, управник на ДНЗ и директор на Медицинскиот центар во Прилеп. Звањето примариус го добил во 1979 г. Бил учесник во НОБ од 1941 г. и пратеник во Собранието на СРМ (1963-1967). П. Б. Багрем (Робиниа

Прочитај »

БАГРЕМ

БАГРЕМ .(вид Робиниа псеудоацациа Л., фам. Легуминосае) – еден од првите странски видови (Северна Америка), внесен уште од ⅩⅠⅩ век во Македонија. Дрво до 30 м високо, со топчеста или со овална круна. Листовите сложени непарно перести, со сочнозелени, елипсовидни, прости ливчиња (9–21). При основата на лисната дршка има два, остри, одрвенети трна. Цветовите се бели, ретко розови, собрани во гроздести соцветија. Плодот е кафеава мешунка. Семето е бубреговидно, со

Прочитај »

БАДЕВ, Атанас

БАДЕВ, Атанас (Прилеп, 14. Ⅰ 1860 – ќустендил, 21. IX 1908) – композитор и музички педагог. Основно училиште завршува во родниот град. школувањето го продложува во Солун, потоа во Бугарија, каде што матурира со одличен успех во Ⅰ.машка гимназија во Софија. Во летниот одмор (1879) формира црковно-училиштен хор во родниот град. По желба на семејството, две години студира физика и математика во Одеса. По враќањето од Русија, се вработува како

Прочитај »

БАДЕВ, Илија

БАДЕВ, Илија (Кавадарци 17. Ⅶ 1923 – Скопје, 10. Ⅲ 1997) – припадник на првата генерација македонски новинари. Во 1945 г. дописник на агенцијата Танјуг. Во наредната година преминува во „Нова Македонија” а од 1950 до пензионирањето во 1985 г. во Радио Скопје и Македонската телевизија, како репортер и коментатор. Носител на Партизанска споменица 1941. Б. П. Ѓ.

Прочитај »

БАДЕВ, Јордан

БАДЕВ, Јордан (Битола, 1888 – Софија, 1944) – бугарски литературен критичар, пројавен како екстремен портпарол на десницата во редовите на бројната македонска емиграција во Бугарија, врзан за милитантното крило на Тодор Александров и Иван Михаилов. Во текот на Втората светска војна отворено се става на страната на фашистичките кругови во Бугарија. Жестоко го напаѓа Венко Марковски на страниците на скопскиот месечник „Македонија” (1943). Убиен е во Софија од бугарските партизани

Прочитај »