ПАВЛОВА де ОДОРИКО, Ирена

ПАВЛОВА де ОДОРИКО, Ирена (Велес, 1967) – поет, прозаист, критичар, есеист, преведувач. Завршила Филолошки факултет во Скопје (компаративна книжевност). Работи како новинар во ТВ
„Телма“. Во поезијата вградува радикална апокрифна фабула.
БИБЛ.: Велзевул, поезија, 1999; Номад, проза, 2000; Новата Ева, поема, 2001; Деколте – длабоко, 2004. Г. Т.

Љубица Павлова