МЕТОДИЈ

МЕТОДИЈ (ⅩⅤ¶¶¶ в.) – охридски архиепископ (1757–1758). Според сведочењето на белградскиот митрополит Јоасаф, Методиј станал охридски архиепископ во текот на 1757 г., а во следната година се наоѓал на тронот на Охридската црква. Имал преписка со султанот, во која се жалел дека тешко може да ги исплаќа долговите на Охридската архиепископија.
ЛИТ.: И. Снегаров, Истори® на Охридската
архиепископи®-патриарши®, Софи®, 1995; А. Матковски, Односите помеѓу Охридската архиепископија и османската држава, „Гласник на ИНИ“, ⅩⅤⅠ, 2, Скопје, 1972. Ал. Тр.

Митрополит Методиј