КОСТОВСКИ, Драги

КОСТОВСКИ, Драги (Битола, 22. Ⅳ 1930 – Скопје, 3. Ⅻ 1980) – актер. Завршил Државна средна театарска школа во Скопје (1947–1949). Член на Драмата во МНТ (1949–1971), а потоа преминува во Драмски театар с” до неговата смрт. Со извонредниот гласовен материјал и истенчениот естетски вкус, на сцената дејствуваше визуелно мошне маркантно и во најсложените драмДушко Костовски