КОСЕЛСКА РЕКА

КОСЕЛСКА РЕКА – извира од западните падини на Плакенска Планина на височина од 1.070 м, а се влива во Охридското Езеро на височина од 693 м, кај Охрид. Вкупната должина на речниот тек изнесува 66 км, има вкупен пад од 377 м, и просечен пад од 5,71 ‰. Сливот зафаќа површина од 214 км 2. Просечниот годишен 3 проток изнесува 1,30 м /сец. НајКоселска Река големо количество вода има во пролет, а најмало кон крајот на летото. Др. В.