КОРАБЉОВ, Василиј Николаевич

КОРАБЉОВ, Василиј Николаевич (Василий Николаевич Кораб ботеше во Револуционерната ма ЛИТ.: И. Микулчиќ, Топографија на Сте-нае – ПросекДемир Капија, „Годишен зборник на Филозофскиот факултет”, 15–16 (41–42), Скопје, 1988–1989, 75 Ј на планот, 76–77. В. Л. кедонска организација, којашто уште во 1900 г. го издигна принципот за автономија на Македонија и по силата на ова тој немаше можност да се врати во татковината. Сега неговите идеали и неговата работа од страна на Југословенската влада исто така се сметаат штетни и опасни”, па затоа „заслужува секакво внимание и поддршка”. БИБ.: Собитìя въ МакедониииСтарой Сербии, СПб., 1903.ЛИТ.: ПереченÏ литературнìхъ и научниÎхъ работъ В. Н. Кораблева съ 1894 по конецъ 1911, СПб.. 1912; Блаже Ристовски, Димитрија Чуповски (1878-1940) иМакедонското научно-литературно другарство во Петроград, Ⅱ, Скопје, 1978; истиот, Столетија на македонската свест. Истражувања за културно-нацоналниот развиток, Скопје, 2001, 517. Бл. Р. „Просек” (Демир Капија), комплекс на тврдини: 1-4 централен кастрон „Кале” – Человец; 5,6 „Марков Град” – Корешница, 7 „Кула” – Корешница, тврдина над градот