ИРАКЛИЈ

ИРАКЛИЈ (575–641) – византиски цар (610–641). Спровел успешни реформи за преродба на царството; вовел јазична елинизација, ја заменил римската царска титула со титулата „василевс”, востановил нова воено-управна провинциска организација (теми) во малоазиските владенија. Водел Просечна стапка на инфлација Извор: Билтен на Министерството за финансии, Скопје, 11/12 2007, стр. 61. ИЗВ.: Министерството за финансии на Република Македонија, Билтени за соодветните години; ЕБРД, Транситион репорт 2003. ЛИТ.: Таки Фити, Економија – основи на економијата, Скопје, 2007; Отворени предизвици на македонската економија, МАНУ, Скопје, 2004. Т. Ф.