ИГЛОВРВ, ДЕБАРСКИ

ИГЛОВРВ, ДЕБАРСКИ (Алѕс-сум дебаренсис Мицевски) – ендемит во флората на Република Македонијаод фамилијата Брассицацеае (крстоцветни растенија), опишан од Кирил Мицевски. Познат само за околината на Дебар, клисурата на Црн Дрим, кај село Отишани. Вл. М. ИГЛОВРВ, КАВАДАРЕЧКИ