ЗООГЕОГРАФСКИ ОБЛАСТИ

ЗООГЕОГРАФСКИ ОБЛАСТИ – науката што го изучува распространувањето на животните на Земјината топка и ги утврдува основните закономерности на тоа распространување се вика зоогеографија. Територијата на Македонија припаѓа кон два зонобиома – зонобиом на медитерански полупустини (карактеристични видови: Цардуус хамулосус, Ацантхус ацулеатус, Ерѕнгиум цампестре, Е. палматум, Цартхамус ланатус, Стацхѕс рецта) и зонобиом на субмедитерански балкански шуми (карактеристични видови: Љуерцус пубесценс, Љ. цонферта, Љ. тројана, Љ. церрис, Острѕа царпинифолиа, Цорѕлус цолурна, Целтис аустралис, Цратаегус ориенталис, Цотѕнус цогѕгриа, Сѕринга вулгарис, Ацер татарицум, А. монспессуланум, Тилиа аргентеа, Платанус ориенталис, Југланс региа, Пинус нигра), а во вид на локални, индивидуализирани оази, главно по течението на реката Вардар, се јавува и зонобиомот на медитерански приморски шуми и макии (карактеристични видови: Јуниоерус оџѕцедрус, Палиурус ацулеатус, Буџус семпервиренс). Вертикалната расчленетост на релјефот во Македонија дозволува да се диференцираат уште пет оробиоми – балкански средноевропски шуми (постои посебна македонска краина, а карактеристични видови се: Фагус силватица, Фраџинус еџцелсиор, Царпинус бетулус, Цорѕлус авеллана, Љуерцус робур, Љ. петраеа, Берберис вулгарис), европски шуми од типот на тајги (слабо застапени во Македонија), европски високопланински камењари, тундри и високопланински пасишта (карактеристични видови: Дрѕас оцтопетала, Вацциниум улигиносум, Арцтостапхѕлос ува-урси, Емпетрум хермафродитум, Ериопхорум вагина-тум…), медитерански планински шуми на камењари (карактеристични видови: Пинус пеуце, П. хелдреицхии, П. нигра субсп. паласиана, Абиес борисии-регис, Дапхне олеоидес, Дапхне благаѕана, Бруцкентхалиа спицулифолиа…) и јужнобалкански планински камењари и суви пасишта (карактеристични видови: Ацантхолимон ецхинус, Арабис брѕоидес, Рамонда натхалиае, Рамонда сербица, Нартхециум сцардицум…). Д. Пр. Лабораторија во Зоолошкиот завод