ЗОГРАФСКИ ПАЛИМПСЕСТ

ЗОГРАФСКИ ПАЛИМПСЕСТ – в. Фрагменти на глаголски старословенски текстови.