ЗЛАТАНОСКИ, Мито

ЗЛАТАНОСКИ, Мито (Лактиње, 20. Ⅹ 1946) – ел. инж., ред. проф., продекан на ЕТФ во Скопје, раководител на Институтот за ЕЦРП, на лабораторијата за релејна заштита, на Центарот за техничка заштита и претседател на Студискиот комитет за разводни постројки. Исто така е ав-тор/коавтор на трудови во списанија и зборници од советувања, на студии, анализи, АП и НИП. Коавтор на средношколски учебник. Дал прилог кон методите за анализа на ризиците од несреќи во ЕЕ постројки и околината. ЛИТ.: „Билтен на Универзитетот ,Св. Кирил и Методиј’– Скопје”, бр. 814, октомври 2002. Др. Р. „