ЗАБАРСКО УЧИЛИШТЕ

ЗАБАРСКО УЧИЛИШТЕ -. оформено со указ на Министерството за просвета на Република Македонијаод 1947 г. во Скопје како прво самостојно државно средно стручно училиште за забари-дентисти. На ова училиште се запишувале ученици до 1966 г. и за тој период дипломирале повеќе од 560 забари-дентисти. Е. М. Медицинскиот училиштен центар „Панче Караѓозов” во Скопје