ЖИВОТЕН СТАНДАРД

ЖИВОТЕН СТАНДАРД – кванбележи тенденција на постојан овозможувајќи ги сите потреби титет и квалитет на добра и услупораст, покажува релативно ни-неопходни за живот на организги што им се достапни на луѓето, ско ниво на животен стандард на мите во просторот. Тоа значи декако и начинот на кој тие добра и македонското население. Ваквата ка сите човекови активности треуслуги се дистрибуирани меѓу констатацијата ја потврдува и ба беспоговорно да ги почитуваат нив. За животниот стандард во главниот збирен индекс, кој изне-потребите на живите организми РМ, во периодот пред започнувасува околу 30% (в. сиромаштија). за чиста животна средина, со што њето на сопственичко-транзициоЖивотниот стандард по селектирани индикатори, 2004 ните процеси од 1991 г. е карактеристично што, преку процесот на Индикатор Македонија Централна и Високо јавни општествени вложувања, Источна Европа развиени земји кои беа значителни со оглед на (просек) (просек) централизираната акумулација и системот на нејзината распредел- БДП пер цапита (ППП УС $) 6.610 8.802 31.331 ба, до позначаен израз доаѓаа еле- Главен збирен индекс (%) 29,6 – – ментите на општествениот стан- Стапка на писменост дард (плафонирани цени на опре на возрасните (%) 96,1 99,2 – делени основни стратегиски про-Бруто стапка на упис изводи, ниски цени на јавниот на сите три степени превоз, на електричната енергија, на образование (%) 70 83 94 водата, станбената рента, бес-Очекувано траење на живот платно образование и здравствепри раѓање (години) 73,9 68,2 78,8 но осигурување и сл.). Транзицио-Број на корисници на ните процеси ги изместија социинтернет услуги на јалните елементи на општестве1000 жители 78 139 545 ниот стандард. Постојат повеќе мерила на животниот стандард, Извор: УНДП (ХДР: 2006) и Државен завод за статистика би се овозможило човекот одржливо да управува со неа. Тој пристап бара да се прочистува сè што може да загадува и со одржливото управување да се обезбеди хармонија меѓу живите организми, а со тоа и чиста животна средина. Љ. Гр. Рајко Жинзифов