ЕНВИРОНМЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЈА, РИБИ

ЕНВИРОНМЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЈА, РИБИ – овој поим во биологијата значи испитување и дијагностицирање на структурни и функционални нарушувања во клетките, ткивата и органите на организмите, предизвикани од ефектите на загадената околина. Првите истражувања од оваа об-ласт во Македонија се започнати во 1995 г. на Охридското Езеро. Д. Р.-З.