ЕЛЕК

ЕЛЕК -. горна допојасна облека (со должина колку да може да се вметне во појасот), без ракави, а се носи преку кошулата. Тој е скроен од задница (грб), предница (предни поли) и латица (прави парчиња поставени помеѓу зад-Елек ништето и предниците). Најчесто бил изработуван од бела и црна клашна. Ј. Р.-П.