ДРЕНОВСКИ НАТПИС

ДРЕНОВСКИ НАТПИС (1356) – извор за управувањето на кралот Марко. Натпис на сводот (од надворешната страна околу сликата на св. Архангел), над јужниот влез во црквата во с. Дреново (Кавадаречко). Запишано е дека кога со тие територии управувале Никола и Марко. ЛИТ.: М. Радовановић, Тиквеш и Рајец. Насеља и порекло становништва, књ. 17, Београд, 1924; –. Сп. Радојчић, Белешке о једној надгробној плочи из Велеса, „Старинар”, Ⅶ–Ⅷ (1956/7), Београд, 1958. К. Аџ.