ДИВИЗИИ НА НОВМ

ДИВИЗИИ НА НОВМ (средина на август – средина на декември 1944) – дивизии на НОВЈ составени од воени единици на НОВМ. Биле формирани осум дивизии – 41, 42, 48, 49, 50, 51. дивизија, Кумановска дивизија и 8. дивизија на КНОЈ. Тие имале 2-3 пешадиски бригади, една артилериска бригада и разни служби. ИЗВ.: Зборник докумената и података о Народноослободилачком рату југословенских народа, Ⅶ, књ. 4, Борбе у Македонији, Београд, 1954. В. Ст.