ДЕН НА РУДАРИТЕ ОД Република Македонија

ДЕН НА РУДАРИТЕ ОД Република Македонија (28 август) – празник на рударите во Република Македонија, во спомен на штрајкот на рударите од Рудникот Лојане, Кумановско (1929) за подобрување на работните услови и зголемување на личните доходи. С. Мл.