ГРУЕВ, Владислав Ристов

ГРУЕВ, Владислав Ристов (Струга, 1. Ⅵ 1931 – Скопје, 22. Ⅵ 2007) – спец. хирург, редовен проф. на Мед. ф. во Скопје (1983). Мед. ф. и специјализација завршил во Скопје, а одбранил хабилитација во 1970. Бил директор на Градската болница во Скопје (1976-1988). Учествувал на повеќе конгреси во земјата и во странство и има објавено над 70 труда од областа на абдоминалната хирургија. Сл. М. П. Дамјан Груев