ГРОЗДИН, Христо

ГРОЗДИН, Христо . интерпретатор на најдолгата епска песна за Кузман Капидан. Врз основа на оваа епска творба Григор Прличев го создал својот „О арматолос” („Сердарот”). шапкарев ја објавува творбата во третата книга од својот „Сборник от българ-Наоди од Гропче, Кочанско ски народни умотворения. Песни от политичкия живот”, Софија 1891, 163-180. Поемата изнесува 1142 стиха. Полниот наслов на поемата гласи: „Кузман Капидан ги сосипува дебарските разбојници и водводува мир и спокојство во Охриското окружение”. Пејачот му бил внук од сестра на легендарниот херој Кузман. Постојат повеќе верзии запишани и објавени на оваа тема (Ефрем Каранов, В. Качановски и др.), но бездруго верзијата испеана од Христо Гроздин е најубава, најпотполна и најдолга. Г. Т.