ГРИГОРИЈ Ⅲ охридски архиепископ

ГРИГОРИЈ Ⅲ – охридски архиепископ (1550 и 1557). Зачуван е негов потпис со зелено мастило на еден пергаментен запис во збирката на В. Григорович во Румјанцовиот музеј во Москва. ЛИТ.: Иван Снегаров, История на Охридската архоепископия, т. 2, От падането $ под турците до нејното униÈожение (1394– 1767), София, 1931; Јован Белчовски, Хронолошки список на поглаварите на Охридската архиепископија (патријаршија), „Годишен зборник” на Богословески факултет „Свети Климент Охридски”, кн. 8, Скопје, 2002, 67. С. Мл.