ВРХОВЕН ШТАБ НА НОВ И ПОЈ

ВРХОВЕН ШТАБ НА НОВ И ПОЈ (1941–1945) – врховно воено и политичко раководство на НОВЈ. Бил формиран како Гш на НОПОЈ, на чело со Ј. Б. Тито (27. Ⅵ 1941). Бил врховно воено и политичко претставништо на НОВЈ до одржувањето на Првото заседание на АВНОЈ (ноем. 1942). На советувањето во Столице бил преименуван во Вш на НОПОЈ (26. IX 1941), а по формирањето на Првата пролетерска бригада во Вш на НОВ и ПОЈ (22. Ⅻ 1941). Имал одлучувачка функција за успехот на војната против фашистичките окуптори и нивните внатрешни соработници и за создавање на Југословенската федерација. Вл. Ив. Миодраг Врчаковски