БРАНХИОПОДИ

БРАНХИОПОДИ (Бранцхиопода) – поткласа на архаични, примитивни, ракообразни организми или жаброноги, жители на копнените стоечки води. Групирани се во четири реда, сите присутни и кај нас: вилински ракчиња (Аностраца), полноглавчести ракчиња (Нотостраца), школкести ракчиња (Цонцхостраца) и кладоцери (Цладоцера). ЛИТ.: С. Петковски, Аностраца, Нотостраца анд Цладоцера, во: Б. Скет ет ал., Богатство ин разисканост југослованске фавне: низји невретенцарји (Метазоа, Инвертебрата, еџ. Инсецта), Пленарни реферат на 2. Конгресу биосистематиков Југославије, „Биол. вестн.”, 39 (1, 2), Лјублјана, 1991, 37–52; С. Петковски, Фауна на Бранцхиопода (Аностраца, Нотостраца, Спиницаудата, Хаплопода, Цтенопода, Аномопода) во Македонија, во: Фауна на Македонија 5, Зав. известај. Мац. Мус. Сци. Нат., Скопје, 1998, 3–55. Св. П. – В. Сид.