БОТКО

БОТКО (Бојко) (? – Софија, 1041) – благородник на чело на екипажот во софиската тврдина Бојана. При задушувањето на последните отпори од востанието на Петар Делјан (есента 1041) бил предводник на „угледни и силни воини“, кои, бра-нејќи се од нападите на царот Ми-хаил Ⅳ и на норвешките наемници (Харолд Хардрад), излегле од ѕидините, но биле поразени, а напаѓачите извршиле колеж. ЛИТ.: Совети и расскази Кекавмена. Подготовка текста, введение, перевод и коментария Г. Г. Литаврина, Москва, 1972; И. Божилов – В. Г• зелев, Истори® на средновековна Българи® Ⅶ-ⅩⅣ век, Софи®, 1999. Б. Петр.