БОРНМИЛЕР, Јозеф

БОРНМИЛЕР, Јозеф (Борнмüллер, Јосеф Фридерицх Николаус) (1862– 1948) – германски ботаничар, одличен познавач на флората од јужните делови на Балканскиот Полуостров и во Мала Азија. Ав-тор на голем број трудови за флората на Македонија, од кои посебно е значаен „Беитраге зур Флора Мазедониенс, И-Ⅲ” (1925–1928). Опишал околу 30 видови од територијата на Македонија, нови за науката. Некои од нив претставуваат македонски ендемити или субендемити, како што се Центауреа цѕлиндроцепхала, Ц. леуцомала Ц. руфидула, Фритиллариа мацедоница, Хедѕсарум мацедоницум, Хептаптера мацедоница, Моерхингиа минутифлора, Педицуларис фердинандии, Силене паеониенсис, С. висцариопсис, Соленантхус сцардицус, Тулипа сцардица, Вербасцум аденантхум, В. херзоги, В. пацхѕрум, В. сцардицолум, Виола гостиваренсис, В. херзогии и др. Вл. М.