БОРБА

„БОРБА“ . (Чикаго, САД, јануари – 15. Ⅹ 1902) – весник, орган на Македоно-одринското друштво „Левски“. Излегувал двапати ме-сечно. Негови уредници биле Марко П. Калудов и Спас шумков. Го користел мотото „Маке-Првиот број на весникот „Борба” (Чикаго, 1902) гал при формирањето на спомагателните македонски комитети во емиграцијата за помош на македонското ослободително движење. Објавени се вкупно 15 броја. ЛИТ.: Д-р Боро Мокров, Развојот на македонскиот печат и новинарство (од првите почетоци до 1945 година), Скопје, 1980, 120-121; Д-р Боро Мокров – М-р Томе Груевски, Преглед на македонскиот печат (1885–1992), Скопје, 1993, 35–36. С. Мл. Дел од учесниците во борбата во с. Баница