БИСЛИМИ, Меџит

БИСЛИМИ, Меџит (с. Копаница, Скопско, 15. Ⅹ 1929) – политички работник. Завршил виша управна школа. Член на СКЈ (од 1947). Бил секретар на Општинскиот народен одбор, началник на одделение и шеф на Месната канцеларија, потоа пратеник во Републичкиот собор на Собранието на СРМ и член на Одборот за буџет и на Одборот за градежништво и комунално-станбени прашања. С. Мл.