БИЛТЕН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШКОЛСТВОТО

БИЛТЕН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШКОЛСТВОТО“ – информативно гласило на Заводот за унапредување и проучување на школството на НРМ/СРМ (1957– 1970). Првата година се отпечатени 8 броја, а од 1960 година излегува во 6 броја годишно. К. Камб. „Информативен Билтен“, орган на УКиМ во Скопје