БЕРЗИТИЈА

БЕРЗИТИЈА – област и склавинија во Македонија, в. Верзитија. БЕРИЌ, Миленко Бориславов