АХМЕД, Октај

АХМЕД, Октај (ОктаѕАхмед) (Скопје, 1967) – поет и научен работник од турската националност во РМ. Завршил Филолошки факултет во Скопје. Магистрирал во 2001, а докторирал во 2004 година од областа на турската лингвистика. Вработен е на Филолошкиот факултет „Блаже Конески” во Скопје со звање доцент. Покрај научните и стручните трудови од областа на турскиот јазик, меѓу Нива со афион кои и учебникот „Вовед на морОктај Ахмед фологијата на турскиот јазик“ 2008, ја има објавено и поетската книга Симфонија (1994). Член е на ДПМ од 1995 година. ЛИТ.: Македонски писатели, Ск., 2004, 32. А. Аго