АСТРАИ

АСТРАИ – палеобалканска популација од пајонската група племиња. Ги населувале териториите веднаш потоа била убиена и Клеопатра и нејзиното бебе, за да нема други претенденти на македонскиот царски престол. ЛИТ.: Ф. Папазоглу, Историја на хеленистичкиот период, Скопје, 1995. А. шук.