АНТИГОНЕА

АНТИГОНЕА – антички град, се спомнува како соседен град на Стоби на 12 римски милји на патот за Тесалоника (сп. Табула Пеутенгериана), можеби кај Тремник на Вардар (ок. 20 км низводно од Стоби), каде што се најдени траги од населба. Според некои историчари, еден е од трите истоимени града основани од Антигон Гонат. ЛИТ.: Дие Пеутингерсцхе Тафел одеер Њелкарте дес Цасториус, Стуттгард, 1929; Ф. Папазоглу, Македонски градови у римско доба, Скопје, 1957. А. шук.