АГЕНТ НА Република Македонија ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

АГЕНТ НА Република Македонија ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА – лице што Република Македонија го ополномоштува да ја застапува пред Европскиот суд за човекови права (Стразбур, РФ). Прв владин агент на Република Македонија пред овој суд е д-р Цветан Цветковски (19. Ⅹ 1998 – 20. Ⅹ 2001). ИЗВ.: Архива на Министерство за правда на РМ, Скопје, 2006. Т. Петр.