ЌУСТЕНДИЛСКИ ТРИОД

ЌУСТЕНДИЛСКИ ТРИОД – ракопис од македонска редакција од Кратовската книжевна школа од МАКЕДОНСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА втората половина на ⅩⅤⅠⅠⅠ в. Ракописот е пишуван во две колони од по 38 реда со уставно писмо. Главниот дел се чува во Окружниот музеј во ќустендил, а по неколку листа по библиотеките во Софија, Краков, Пловдив и Санкт Петербург. о на Ⅵ правописна школа, ПСП, т. 66, Н 7–8, 1905, 538–539.; Б„лгарски р„кописи, И, 32–35; Б. Цонев, Опис на НБКМ, Ⅱ, стр. 82–83, оп. 575, сн. ЏЏВ, л. 1’; Хр. Кодов, Опис на славянските р„кописи в библиотеката на БАН, София, 1969, оп. 39, 75–76; Ј. Русек, Кракоњские фрагменти триоду средниобулгарскиего з ⅩⅤⅠⅠⅠ њ., Спрањозданиа з Посиедзен Комисји Наукоњѕцх Оддзаилу ПАН њ Кракоњие, 1962, 440–442; Г. Попов, Триодни произведения на Константин Преславски, Кирило-методиевски студии, 2, София, 1985. Е. Ј.-У.