ЈОРДАНОСКИ, Благоја Александров

ЈОРДАНОСКИ, Благоја Александров (Прилеп, 21. Ⅱ 1947) – редовен професор (1999) на ПМФ (Институт за хемија). Дипломирал (1971), магистрирал (1980) и докторирал (1988) во Скопје. Изведувал настава за студенти по хемија, сто-Вера Јордановска матологија, шумарство и ветерина, кологија и акушерство (1965) и докторирал (1977) на Мед. ф. во Скопје. Се усовршувал во Англија во областа на оперативната гинекологија. Бил директор на Гинеколошко-акушерската клиника (1983– 1990) и продекан на Мед. ф. Дал особен придонес во оперативното лекување на малигномите на гениталните органи на жената. З. Ⅹ. Јустинијан И, ромејски император