ЈОРГОВАН

ЈОРГОВАН .(СЛАБИНКА, ЛИЛЈАЧЕ) (Сѕринга вулгарис Л., фам. Олеацеае) – грмушка или мало дрво од Јужна Европа и од Мала Азија. Листовите се јајцевидни, со срцевидна основа, спротивно поставени. Цветовите се виолетови, во метлести соцветија, миризливи. Плодовите се чушки. Кај нас е многу честа примеса во шибјаците од субмедитеранот. Многу декоративен вид. Ал. Анд. ЈОРДАНОВСКА, Вера Блажева