ЈОАКИМ

ЈОАКИМ – охридски архиепископ (1589). Имал придонес за автокефалноста на Московската патријаршија, поради што царот Теодор Иванович испратил своја делегација во Османлиската Империја со цел да им даде помош на православните владици. Заради помош, во Русија патувал и самиот архиепископ. ЛИТ.: Иван Снегаров, Историџ на Охридската архоепископиџ, т. 2. От падането £ под турците до нејното униќожение (1394-1767), Софиџ, 1931; Јо-ван Белчовски, Хронолошки список на поглаварите на Охридската архиепископија (патријаршија), „Годишен зборник на Богословски факултет ,Св. Климент Охридски‘”, кн. 8, Скопје, 2002, 74. С. Мл. Димитар Андонов Папрадишки: Св. Јоаким Осоговски, црква „Јоаким Осоговски“ (1893)