ЈЕРЕМИЈА

ЈЕРЕМИЈА – охридски архиепископ (24. Ⅹ 1761 – мај 1763). Неговата смрт ја искористиле цариградскиот патријарх Јоаникој Ⅲ Караџа и фанариотите за да постават свој поглавар. ЛИТ.: Иван Снегаров, Историџ на Охридската архоепископиџ, т. 2. От падането £ под турците до нејното униќожение (1394-1767), Софиџ, 1931; Јован Белчовски, Хронолошки список на поглаварите на Охридската архиепископија (патријаршија), „Годишен зборник” на Богословски факултет „Свети Климент Охридски”, кн. 8, Скопје, 2002, 77. С. Мл. ЈЕФТИМИЈАДЕС, Станислав