ЈАХЈА-паша

ЈАХЈА-паша (прв. полов. на ⅩⅤ – почет. на ⅩⅤⅠ в.) – османлиски војсководец. Бил беглер-бег на Румелија и везир, член на султанскиот Совет. Во Скопје изградил џамија што с” уште постои. ЛИТ.: Глиша Елезовиќ, Јахја паша, „Југословенски историски часопис”, Ⅲ, 1–4; Лјублјана–Загреб–Београд, 1937. Др. Ѓ. ЈАХЈА-ПАШИНА ЏАМИЈА