ЈАНКУЛОВСКА, Евдокија Ѓорѓиева

ЈАНКУЛОВСКА, Евдокија Ѓорѓиева (Крушево, 28. Ⅰ 1954) – спец. по стоматолошка протетика, редовен проф. на Ст. ф. Магистрирала во 1990 г., докторирала во 1991. Публикувала 50 статии и ав-тор е на учебниците Анатомија и морфологија на вилиците и забите и Тотална протеза – претклиника. Е. М.