ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО ВО РМ

ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО ВО Република Македонија– значајна урбана категорија што обезбедува еколошка разновидност, функционална подобност и социјална добробит во градовите. Во градовите во Република Македонијасе планира обезбедување земјиште за јав2 но зеленило од 15 до 25 м по жи-тел. Јавните зелени урбани површини се категоризирани во две групи: зелени површини во градот (паркови, станбено зеленило, линеарно зеленило, детски игралишта, зони, заштитно зеленило, зеленило со ограничено користење) и зелени површини надвор од градот или приградско јавно зеленило. С. Х. П.