ШУМСКИ ФИТОЦЕНОЗИ ВО дофилни шуми

ШУМСКИ ФИТОЦЕНОЗИ ВО дофилни шуми (класа Љуерцо-Фагетеа Бр.–Бл. Ет Влиегер 1937и): И – Ксерофилни шуми, ред Љуерцеталиа пубесцентис Бр.–Бл. а. субмедитерански шуми, сојуз Острѕо-Царпинион ориенталис Хт 1954 емд 1958 – ас. Цоцциферо-Царпинетум ориенталис оберд 1948 емд Хт 1954 – климазонално распространета заедница во долното Повардарие, јужно од Демир Капија. –ас. Руд.1939 апуд. Хт 1946 – климазонално распространета заедница во преодното субмедитеранско топлоконтинентално подрачје. Доминира дабот благун Љуерцус пубесценс. –ас. Љуерцетум тројанае мацедоницум Ем ет Хт (1950) 1959 – локална појава по клисурите на реките Треска и Црна и на пл. Галичица. Расте на варовник. –ас. Љуерцо-Острѕетум Царпинифолиае Хт 1938 – орографско-едафски условена заедница првенствено на варовник меѓу 600 и 1200 м надморска висина. –ас. Сеслерио-Острѕетум Хт ет Хи-ц 1950 – орографско-едафски условена заедница во клисурите на Црни Дрим и Радика на варовник меѓу 600 и 1500 м надморска висина. –ас. Острѕо-Љуерцетум церрис Ем 1964 – церова шума на варовична подлога. Се среќава на Галичица, Плаќенска Планина, Баба Сач, Даутица. б. сојуз Љуерцион фраинетто Хт 1954 – населува колувијални тераси, еутричен камбисол. –ас. Љуерцетум фраинетто церрис мацедоницум Оберд 1948 емд. Хт 1950. – климазонално распространета заедница во топлоконтиненталното подрачје во високите котлини на Источна и Западна Македонија меѓу 600 и 900 м надморска висина во истите височини гради и појас во Вардарската Долина над благуновите шуми. –ас. Царици цуспидатае-Љуерцетум фраинетто Риз. 1974 – распространета е во долното Повардарие. в. сојуз Љуерцион петрае церрис Лак. ет Б. Јов. 1976 – горунови или церови шуми на силикатна подлога. Почва дистричен камбисол. –ас. Орно-Љуерцетум петраеае Ем 1968 – формира појас меѓу 900 и 1100 м надморска висина во Источна Македонија е локална појава. –ас. Орно-Љуерцетум церрис Ем 1964 – церови шуми на силикатна подлога по работ на Пелагонија, Преспанската Котлина, Демирхисарско, а во Источна Македонија не се среќава. Ⅱ – Мезофилни шуми ред Фагосѕлватицае Паеталиа вл.1928. а. сојуз Царпинион бетули иллѕрицо-моесиацум Хт 1956 – шуми на дабот горун и воден габер. –ас. Љуерцо-Царпинетум мацедоницум Ем 1968 – се среќава ретко, на мали повр-