ШУМАРСКИ ИНСТИТУТ

ШУМАРСКИ ИНСТИТУТ – една од најстарите научни институции во нашата земја, формирана од АСНОМ (1944) на слободната територија во с. Горно Врановци. За прв директор бил назначен акад. инж. Ханс Ем. Првин работи како установа во рамките на Министерството за земјоделство и шумарство (1944–1949), а потоа како самостојна установа (1949–1975). Основната дејност на Институтот е дефинирана во акде што станува еден од најистакнатите првенци. Играч со особено шумска патека тот за формирање: „да го помага постојаното и перманентно подигање на продукцијата на шумскиот фонд на ниво што го поставуваат општествените потреби и современиот работен човек“. Во подоцнешните акти оваа дефиниција е променета и гласи: „Испитување и изнаоѓање решенија за обнова на шумската вегетација во зоната на силна регресија, зоната на бездрвните реони, речните долини и реонот на деградираниот дабов појас, како и подобрување на составот на економските шу-ми.“ Во текот на 1975 г. Институтот се интегрира со шумарскиот факултет од Скопје. Ал. Анд.