ЧУНДЕВ, Милан

ЧУНДЕВ, Милан (Велес, 13. И 1947) – унив. професор. Дипломи-Милан Чундев рал во 1970 г. на Електротехничкиот факултет во Скопје, каде што во 1996 г. бил избран за редовен професор. Во 1978 г. магистрирал на Електротехничкиот факултет во Белград, а во 1990 г. докторирал на Електротехничкиот факултет во Скопје. Од 1996 г. бил раководител на Институтот за електрични машини, трансформатори и апарати при Електротехничкиот факултет. М. Чунд. Стојан Чундев