ЧУНДЕВА, Нина

ЧУНДЕВА, Нина (Бендери, Молдавија, 12.Ⅳ 1936) – филолог, унив. проф. на Филолошкиот фаНина Чундева култет „Блаже Конески“ во Скопје на Катедрата за славистика (од лектор до редовен проф.). Автор е на повеќе десетици статии од областа на русистиката и славистиката. Докторирала на темата Русизмите во македонскиот литературен јазик (необјавена). Коавтор на Руско-македонскиот речник (1997). Кр. Ил. Екатерина Чундева-Галиќ